NovadsPārvaldes jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2018. gada 23. augustā plkst. 15.00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā.

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 26.07.2018. domes sēdes lēmumu izpildi.
 2. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības struktūrvienību reorganizāciju. (L.Burdaja)
 3. Par izmaiņām amatu sarakstā. (L.Burdaja)
 4. Par dalību Interreg Europe programmas projektā Cult-CreaTE. (G.Upena)
 5. Par iekšējo noteikumu “Par informācijas pieejamību” apstiprināšanu. (S.Straupe)
 6. Par Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas sastāvu. (S.Straupe)
 7. Par izmaiņām pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāvā. (S.Straupe)
 8. Par finansiālu atbalstu ugunsnelaimes gadījumā. (G.Janševica)
 9. Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018./2019.mācību gadam. (Janševica)
 10. Par pašvaldības finansējumu pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadam. (G.Janševica)
 11. Par grozījumiem 2018.gada 24.maija lēmumā Nr.5 “Par dalību Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros”. (D.Šatrovska)
 12. Par nekustamā īpašuma “Jaunzemji” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu .(D.Slaidiņa)
 13. Par nekustamā īpašuma „Dzelzceļa stacija Dzērbene” 589/1949 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu. (D.Slaidiņa)
 14. Par telpu nomas tiesību izbeigšanu īpašumā “Sabiedriskais Centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā. (D.Slaidiņa)
 15. Par telpu nedzīvojamā ēkā “Sabiedriskais centrs” Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra apzīmējums 4250 007 0306 001, nodošanu nomā. (D.Slaidiņa)
 16. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. (D.Slaidiņa)
 17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (D.Slaidiņa)
 20. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora Zetor 10145 atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu. (D.Slaidiņa)
 21. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Dodge Grand Caravan atsavināšanu, pārdodot par brīvu cenu. (D.Slaidiņa)
 22. Par izmaiņām Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā. (S.Straupe)
 23. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā. (S.Straupe)
 24. Par izmaiņām Invazīvo augu sugas – Sasnovska latvāņa izplatības ierobežošanas ekspertu grupas sastāvā. (S.Straupe)
 25. Par atbrīvošanu no Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanas. (S.Straupe)
 26. Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

 

 

Novada domes priekšsēdētājs:                                                            INDRIĶIS PUTNIŅŠ

 

Saistītie raksti

Apskati arī šo
Close
Back to top button