Pašvaldības jaunumi

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SEPTEMBRA SĒDE

Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2020. gada 24. septembrī plkst. 15:00 “Pilī” Inešos, Inešu pagastā, Vecpiebalgas novadā.
DARBA KĀRTĪBA:
1.Pašvaldības izpilddirektores L.Burdajas atskaite par 27.08.2020. un 10.09.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.
2.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2020. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr.4/2020 “Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu. (Dz.Jukēvics)
3.Par grozījumiem Vecpiebalgas novada domes 28.05.2020 saistošajos noteikumos Nr.2/2020 “Par Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”. (I.Pogule)
4.Par izmaksām 2020. gadā uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”. (I.Pogule)
5.Par pašvaldības finansētajām pedagoģiskajām likmēm Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 2020./2021.mācību gadam. (I.Pogule)
6.Konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi” rezultātu apstiprināšana. (L.Burdaja)
7.Par Vecpiebalgas novada Jaunatnes lietu nodaļas dalību programmas Eiropas Solidaritātes korpuss projektu konkursā. (L.Ķaukule)
8.Par Vecpiebalgas novada pašvaldības Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. (Dz.Jukēvics)
9.Par grozījumiem nolikumā Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas “Gada skolotājs” un “Gada pirmsskolas izglītības darbinieks” piešķiršanai. (A.Caunīte-Bērziņa)
10.Par nekustamā īpašuma “Ozoliņi” Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (B.Zvejniece)
11.Par automašīnas Peugeot Partner pārdošanu par brīvu cenu. (B.Zvejniece)
12.Par nekustamā īpašuma “Ķirškalni” Dzērbenes pagastā sagatavošanu atsavināšanai. (B.Zvejniece)
13.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (B.Zvejniece)
14.Par zemes nomas līguma noslēgšanu. (B.Zvejniece)
15.Par zemes nomas tiesību pārņemšanu. (B.Zvejniece)
16.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Āres” Dzērbenes pagastā. (B.Zvejniece)
17.Par medību tiesību nodošanu Mednieku klubam “Veselava”. (B.Zvejniece)
18.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašuma “Gala Ķidēni” Inešu pagastā. (B.Zvejniece)
19.Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam. (Dz.Jukēvics)

Novada domes priekšsēdētājs: INDRIĶIS PUTNIŅŠ

Saistītie raksti

Back to top button