Pašvaldības jaunumiVakances

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA DARBĀ EKONOMISTU

Vecpiebalgas novada pašvaldība AICINA DARBĀ ekonomistu.
Darba vieta: Vecpiebalgas novada pašvaldība, Finanšu un grāmatvedības nodaļa.
Noslogojums: Pilna slodze.
Mēnešalga: Pārbaudes laikā no 800 eiro (pamats Vecpiebalgas novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 4.12. punkts) pēc pārbaudes laika 1000 eiro bruto.
Galvenie pienākumi:
-izstrādāt sabalansētu novada pašvaldības budžeta projektu saimnieciskajam gadam, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansēto institūciju finanšu tāmēm;
-kontrolēt līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem un apstiprinātām budžeta tāmēm;
-analizēt pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildītājus, ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un regulāri, reizi ceturksnī, informēt par to domes priekšsēdētāju un administrāciju;
-veikt struktūrvienību finanšu līdzekļu izlietošanas efektivitātes analīzi, izstrādāt priekšlikumus;
-veikt pašvaldības vērtēto ieņēmumu analīzi, kas iekļauti finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinā;
-piedalīties no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamo investīciju projektu izvērtēšanā;
-veikt pašvaldības budžeta uzskaiti, apkopot pašvaldības budžeta iestāžu datus;
-veikt pašvaldības ieguldījumu uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās uzskaites kontroli un analīzi;
-piedalīties gada inventarizācijās un pie gada pārskatu un publisko gada pārskatu sastādīšanas;
-plānot un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju kredītu saņemšanai;
-izstrādāt tarifus un maksas pakalpojumu un nomas maksu izcenojumus pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem;
-savas kompetences ietvaros sagatavot domes lēmumu projektus finanšu u.c. jautājumos;
-veikt finansējuma sadali pašvaldības dibināto pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu un piecgadīgo – sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanā iesaistīto pedagogu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai, pēc esošā skolēnu skaita, veic finansējuma sadali mācību literatūras iegādei, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
-pieņemt un apstrādāt izglītības iestāžu tarifikācijas;
-sagatavot pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās izglītības, interešu izglītības, piecgadīgo – sešgadīgo bērnu apmācības tarifikāciju kopsavilkumu iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā, turpmāk tekstā – IZM;
-sekot izglītības iestāžu informācijas ievadei VIIS, sagatavot informāciju pašvaldības savstarpējiem norēķiniem. Aprēķināt viena audzēkņa izmaksās atbilstoši normatīvajiem aktiem;
-nodrošināt informācijas apmaiņu starp LR IZM, citām ministrijām un to padotībā esošajām iestādēm, novada pašvaldību un izglītības iestādēm, kā arī veikt nepieciešamos aprēķinus kompetencē esošajos jautājumos.
-kompetences ietvaros gatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem.
Prasības:
Augstākā izglītība finanšu un grāmatvedības jomā. Ļoti labas datorprasmes, t.sk. MS Office, Power Point. Ļoti labas komunikācijas prasmes. Spēja strādāt saspringti, sistemātiski, precīzi, apzinīgi, plānot un pārvaldīt sarežģītus procesus, patstāvīgi atlasīt un apstrādāt informāciju, sarežģītās situācijās rīkoties loģiski. Prasme strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, mācīt citus, skaidri un saprotami izteikties,vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība. Priekšroka pretendentam ar pieredzi pašvaldībā finanšu plānošanas un uzskaites jomā kā arī darbā ar programmu PAKALNS.

Iesniedzamie dokumenti:
1.Darba gaitu apraksts (CV);
2.Motivācijas vēstule;
3.Izglītības dokumentu kopijas.

Dokumenti līdz 2021. gada 8. marta plkst. 17.00 jāiesūta Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijai, adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga,Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122 (ir arī pastkaste pie domes ēkas) vai elektroniski jānosūta uz e-pastu – vecpiebalga@vecpiebalga.lv
Tālrunis informācijai: 27844815.
Pretendentus, kuri tiks atzīti par atbilstošiem kvalifikācijas prasībām, uzaicinās uz interviju.

Saistītie raksti

Back to top button