2010BUDŽETS

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets 2010.gadam (ar grozījumiem).

Pielikums Nr.1 Apstiprināti 2010. gada 21. jūlija Vecpiebalgas novada domes sēdē; prot. Nr. 12; § 1
Iestāde: Vecpiebalgas novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000057259
Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga,Vecpiebalgas novads,
Galvenais budžeta izpildītājs: _______________E. Frīdvalde-Andersone
Klasifikācijas kods Nosaukums PLāns2010 Gada plāna grozījumi (latos) Apstiprinātais gada plāns ar grozījumiem (latos)
  I KOPĀ IEŅĒMUMI 2 724 712 -151 944 2 572 768
  II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi 850 313 86 556 936 869
  III Nodokļu ieņēmumi 842 243 11 006 853 249
  Tiešie nodokļi 842 243 11 006 853 249
  IV Nenodokļu ieņēmumi 8 070 75 550 83 620
  V Transfertu ieņēmumi 1 645 199 -191 900 1 453 299
  VI Budžeta iestāžu ieņēmumi 229 200 -46 600 182 600
21.1.9.2. ieņemumi no citu valstu finansu palīdz.progr.īstenošanas 0 2 000 2 000
01.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases sadales konta 0 11 006 11 006
01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada ieņēmumiem 763 000 0 763 000
04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 70 318 0 70 318
04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 4 000 0 4 000
04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 4 725 0 4 725
04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm iepriekšējo gadu parādi 200 0 200
08.6.1.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 500 -500  
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 400 0 400
09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un pagasttiesās 1 100 0 1 100
09.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 50 50 100
09.4.6.0. Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 300 0 300
09.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 350 0 350
09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana 300 0 300
09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 800 0 800
09.5.1.5. Nodeva par dzīvnieku turēšanu 40 0 40
09.5.2.9. Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības 50 0 50
10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 500 500 1 000
10.3.0.0. Soda sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 1 000 -1 000  
12.2.3.0. Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  izmantošanas (licences) 180 1 500 1 680
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 2 500 0 2 500
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 0 75 000 75 000
18.6.1.6. No Izglītības ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pamatbudžetam 414 0 414
18.6.1.7. No Kultūras ministrijas budžeta programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības (pagasta, novada) pamatbudžetam 51 944 0 51 944
18.6.1.9. Pārējās dotācijas 0 0 0
18.6.2.1. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem 317 962 -317 962  
18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un vals 0 317 962 317 962
18.6.2.5. Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 19 672 0 19 672
18.6.4.0. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 0 492 070 492 070
18.6.4.1. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda transferti pašvaldību budžetiem 492 070 -492 070  
18.6.9.0. Pārējie valsts budžeta iestāžu  uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 221 451 0 221 451
18.8.1.1. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai 164 943 0 164 943
18.8.1.2. Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai 246 843 -200 000 46 843
18.8.2.1. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 0 80 000 80 000
18.8.2.2. Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 81 900 -71 900 10 000
19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai 48 000 0 48 000
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 3 000 0 3 000
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 23 000 0 23 000
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 2 000 0 2 000
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 10 000 0 10 000
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 1 500 1 400 2 900
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 1 100 0 1 100
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 1 600 0 1 600
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 4 000 0 4 000
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 133 000 0 133 000
21.3.9.7. Apdrošināšanas sabiedrības saņemtā atlīdzība par autoavārijā cietušu automašīnu un atlīdzības ieskaitīšanu iestādes ieņēmumos 0 0 0
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 10 000 -9 000 1 000
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 40 000 -39 000 1 000
  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 2 987 601 -223 124 2 764 477
01.110  Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 151 008 96 842 247 850
01.720  Pašvaldību budžetu parāda darījumi 88 000   88 000
03.200  Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās drošības dienesti 30 009 0 4 878
03.312  Bāriņtiesas 15 131 0 15 131
03.600  Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās kārtības un drošības pakalpojumi   550 550
04.210  Lauksaimniecība (zemkopība) 17 563 10 000 27 563
04.730  Tūrisms   0 0
04.900  Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā darbība   0 0
05.600  Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība 1 090 0 1 090
06.100  Mājokļu attīstība 18 136 -15 136 3 000
06.200  Teritoriju attīstība 55838 -5 838 50 000
06.300  Ūdensapgāde   0 0
06.400  Ielu apgaismošana 100 1 100 1 200
06.600  Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 602 352 -302 352 300 000
07.210  Ambulatorās ārstniecības iestādes 13187 0 13 187
08.210  Bibliotēkas   0 48 880
08.220  Muzeji un izstādes   0 54 232
08.230  Kultūras centri, nami, klubi 461081 -111 081 350 000
08.290  Pārējā citur neklasificētā kultūra 4 679 0 4 679
08.610  Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas vadība   5 000 5 000
09.210  Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms (ISCED-97  2.līmenis) 939028 0 831 417
09.510  Interešu un profesionālās ievirzes izglītība 57 611 0 57 611
09.600  Izglītības papildu pakalpojumi 0 0 0
09.810  Pārējā izglītības vadība 50 000 0 50 000
10.500  Atbalsts bezdarba gadījumā 222 791 -25 000 197 791
10.700  Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām 25 000 25 000 50 000
10.900  Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība 350418 0 350 418
10.920  Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi 12 000 0 12 000
  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 2987601 -223 124 2 764 477
1000 Atlīdzība 1210190 0 1 210 190
1111 Deputātu darba alga   3 200 3 200
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga   0 970 243
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   0 236 747
2000 Preces un pakalpojumi 653775 48 141 701 916
2100 Komandējumi un ienesta braucieni 26103   26 103
2110 Iekšzemes komandējumi un dienesta braucieni 180 0 180
2112 Pārējie komandējumu un dienesta braucienu izdevumi 1 935 0 1 935
2121 Dienas nauda   0 0
2122 Pārējie komandējumu izdevumi 23 988 0 23 988
2200 Pakalpojumi 357 130 62 325 419 455
2211 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi (pieslēguma punkta abonēšanas maksa, pieslēguma punkta ierīkošanas maksa un citi izdevumi) 12 991 2 000 14 991
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 17 292 0 17 292
2221 Izdevumi par apkuri 81 143 18 857 100 000
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 9 384 0 9 384
2223 Izdevumi par elektroenerģiju 65 392 10 000 75 392
2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem pakalpojumiem 13 952 0 13 952
2230 Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 500 34 500 35 000
2231 Pārstāvība un sabiedriskās attiecības, kursu un semināru organizēšana 6 489 -6 189 300
2232 Uz uzņēmuma līguma pamata pieaicināto ekspertu izdevumi   7 000 7 000
2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 10 997 2 000 12 997
2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja veselības izdevumi darba ņēmējiem 1 031 0 1 031
2236 Bankas komisija, pakalpojumi   0 0
2239 Pārējie iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie pakalpojumi 8 542 8 000 16 542
2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 1 090 0 1 090
2241 Ēku, būvju un telpu remonts 10 980 0 10 980
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 16 203 10 000 26 203
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 10 457 -6 000 4 457
2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana 11 156 0 11 156
2245 Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas 3 190 0 3 190
2249 Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 8 907 -6 000 2 907
2251 Informācijas tehnoloģijas pakalpojumi – programmu apkalpošana 4 308 0 4 308
2261 Ēku, telpu īre un noma   2 000 2 000
2262 Transportlīdzekļu noma 12 440 -2 000 10 440
2264 Iekārtu un inventāra īre un noma 6 208 -3 000 3 208
2269 Pārējā noma 675 -675  
2270 Citi pakalpojumi 8 168 -8 168  
2271 Izdevumi, kas saistīti ar operatīvo darbību 86 0 86
2275 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem 13 720 0 13 720
2276 Izdevumi, kas sniegti juridiskās palīdzības sniedzējiem   0 0
2278 Iestādes iekšējo kolektīvo pasākumu organizēšanas izdevumi      
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 21 829 0 21 829
2300 Krājumi 237896 11 477 249 373
2311 Biroja preces 16 575 0 16 575
2312 Inventārs 23 965 0 23 965
2321 Kurināmais 62 300 0 62 300
2322 Degviela 50 493 17 000 67 493
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces 320 0 320
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 48 075 0 48 075
2361 Mīkstais inventārs 0 1 000 1 000
2362 Virtuves inventārs, trauki un galda piederumi 500 0 500
2363 Ēdināšanas izdevumi 27 000 0 27 000
2370 Mācību līdzekļi un materiāli 2 145 0 2 145
2390 Pārējās preces 6 523 -6 523  
2420 Bibliotēku grāmatas un žurnāli 2 205 0 2 205
2490 Pārējās grāmatas un žurnāli 1 410 0 1 410
2512 Pievienotās vērtības nodoklis 1 700 0 1 700
2515 Dabas resursu nodoklis 170 1 500 1 670
2519 Pārējie nodokļi un nodevas 500 -500  
4000 Procentu izdevumi 93921 0 93 921
4213 Valsts budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi      
4221 Pašvaldību budžeta iestāžu aizņēmumu procentu maksājumi      
4240 Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi 93 651   93 651
4250 Budžeta iestāžu līzinga procentu maksājumi 270   270
4320 Pašvaldību budžetu procentu maksājumi Valsts kasei      
5000 Pamatkapitāla veidošana 732341 -270 515 461 826
5121 Datorprogrammas   0 350
5129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības   0 1 500
5230 Pārējie pamatlīdzekļi   0 550
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi   0 7 630
5233 Bibliotēku fondi   0 4 779
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 3 823 3 750 7 573
5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi   0 0
5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība   0 100 000
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija 613709 -274 265 339 444
6000 Sociālie pabalsti 234 624 0 234 624
6230 Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un palīdzība naudā 25 000 -25 000  
6242 Bezdarbnieka stipendija 209 624 -25 000 184 624
6252 Pabalsti veselības aprūpei   600 600
6253 Pabalsti ēdināšanai   25 350 25 350
6254 Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā   50 50
6255 Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā   5 000 5 000
6259 Pārējie pabalsti un palīdzība trūcīgiem iedzīvotājiem   3 500 3 500
6260 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti naudā   6 000 6 000
6270 Dzīvokļa pabalsti naudā   8 200 8 200
6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā   400 400
6360 Dzīvokļa pabalsts natūrā   500 500
6350 Garantētā minimālā ienākuma pabalsti natūrā   200 200
6400 Pārējie pabalsti   200 200
7000 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 62750 -750 62 000
7211 Izglītības funkciju nodrošināšanai   0 50 000
7213 Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai   0 12 000
7215 Pārējie izdevumu transferti citām pašvaldībām 750 -750  
  IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -262 889 0 -191 709
  FINANSĒŠANA: 262889 0 191 709
         
  Galvenais budžeta izpildītājs:  _______________E. Frīdvalde-Andersone
  2010.gada 21.jūlijā      
  Nodaļas vadītāja Anna Caunite      
  2010.gada 21.jūlijā

Saistītie raksti

Back to top button