2010BUDŽETS

Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālais budžets 2010.gadam (ar grozījumiem).

Pielikums Nr 2 Speciālā budžeta grozījumi 2010. gads Apstiprināti 2010. g. Vecpiebalgas novada domes sēdē, prot. Nr.12; § 1
Iestāde: Vecpiebalgas novada pašvaldība  Reģ.Nr.90000057259      
Adrese: Alauksta iela 4, Vecpiebalga,Vecpiebalgas novads,      
Galvenais budžeta izpildītājs: _______________E. Frīdvalde-Andersone
Klasifikācijas kods Nosaukums Apstiprinā-tais gadaplāns (latos) Gada plāna grozījumi (latos) Apstiprinā-tais gada plāns ar grozījumiem (latos)
I KOPĀ IEŅĒMUMI 143 044 -62 694 80 350
  II IEŅĒMUMI PA SPECIĀLĀ BUDŽETA VEIDIEM 143 044 -62 694 80 350
  Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 143 044 -62 694 80 350
05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu 2 000 0 2 000
08.6.1.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par noguldījumiem depozītā Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 500 0 500
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai kredītiestādēs 0 0 0
12.3.9.9. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā klasifikācijā 300 0 300
18.8.1.2. Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai 43 102 -43 102  
18.8.2.2. Kapitālo izdevumu transferti pašvaldību budžetā par valsts budžeta finansējuma daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 19 592 -19 592  
18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 77 550 0 77 550
  VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM 235 256 -61 594 173 662
01.100  Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas 0 100 100
04.500 Transports 235 256 -62 694 172 562
05.300  Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana 0 1 000 1 000
  VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM 235 256 0 173 662
1000 Atlīdzība 22 584 0 22 584
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga 18 200 0 18 200
1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 4 384 0 4 384
2000 Preces un pakalpojumi 79 240 10 420 89 660
2219 Pārējie sakaru pakalpojumi 100 0 100
2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem 6 380 0 6 380
2236 Bankas komisija, pakalpojumi 30 20 50
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts 2 000 0 2 000
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana 9 000 -8 000 1 000
2245 Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas 300 0 300
2246 Ceļu un ielu kārtējais remonts 41 800 -31 600 10 200
2249 Pārējie remonta darbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 1 000 39 000 40 000
2262 Transportlīdzekļu noma 100 0 100
2275 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no pašvaldību budžetiem 750 0 750
2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie pakalpojumu veidi 2 000 0 2 000
2311 Biroja preces 250 0 250
2312 Inventārs 200 0 200
2322 Degviela 12 200 10 000 22 200
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 3 130 1 000 4 130
5000 Pamatkapitāla veidošana 133 432 -72 014 61 418
5213 Transporta būves 126 432 -67 988 58 444
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 2 000 -2 000  
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi 1 500 0 1 500
5240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība 3 500 -2 026 1 474
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+) vai DEFICĪTS (–) -92 212 0 -93 312
FINANSĒŠANA: 92 212 0 93 312
  Galvenais budžeta izpildītājs:  _______________E. Frīdvalde-Andersone
  2010.gada 21.jūlijā      
  Nodaļas vadītāja Anna Caunite    
  2010.gada 21.jūlijā

Saistītie raksti

Back to top button