PAR NOVADU

Pēc 2021.gada novadu reformas jaunajā Cēsu novadā apvienoti: Amatas pagasts, Cēsu pilsēta, Drabešu pagasts, Dzērbenes pagasts, Inešu pagasts, Jaunpiebalgas pagasts, Kaives pagasts, Liepas pagasts, Līgatnes pilsēta, Līgatnes pagasts, Mārsnēnu pagasts, Nītaures pagasts, Priekuļu pagasts, Raiskuma pagasts, Skujenes pagasts, Stalbes pagasts, Straupes pagasts, Taurenes pagasts, Vaives pagasts, Vecpiebalgas pagasts, Veselavas pagasts, Zaubes pagasts, Zosēnu pagasts.

Jaunā Cēsu novada dome 19 ievēlētu deputātu sastāvā darbu sāk 2021.gada jūlijā.
Cēsu novada teritorija: 2668,13 km2
Cēsu novada iedzīvotāju skaits: 44 842


Vecpiebalga Latvijā atpazīstama ar savu bagāto kultūras vēsturi un tradīcijām, dabas vērtībām un skaistajām ainavām. No Vecpiebalgas novada nākušas daudzas Latvijas kultūrai un sabiedrībai nozīmīgas personības – rakstnieki, mūziķi, sportisti, zinātnes un sabiedriskie darbinieki, kuri novada vārdu nesuši tālu ārpus Latvijas robežām.

Zaļie pakalni, ezeri un ūdensrozes, Gauja, kas sāk savu tecējumu mūspusē, dabas, vēstures un kultūras pieminekļi, arī piebaldzēnu spītība un izturība, gara gaisma un prāta asums raksturo mūsu novadu arī mūsdienās.Vecpiebalgas pagastu apvienība atrodas Vidzemes augstienes centrālajā daļā un robežojas ar Jaunpiebalgas, Madonas, Ērgļu, Amatas, Raunas, Smiltenes, Priekuļu,  Cēsu un Ogres novadu.  Pagastus šķērso valsts reģionālie autoceļi P30 Cēsis – Madona, P33 Jaunpiebalga – Ērgļi un P3 Alauksts – Nītaure – Garkalne.

Vecpiebalgas apvienības pārvaldes centrs – Vecpiebalga – atrodas  52 km attālumā no Cēsīm, 137 km – no  Rīgas, 83 km – no Valmieras.
Apvienības teritorijas platība – 542,5 km².
Iedzīvotāju skaits –  3793 (pēc PMLP informācijas uz 2020. gada 1.jūliju).

Kopējo teritorijas attīstību lielā mērā nosaka ģeogrāfiskais novietojums, dabas, finanšu un cilvēku resursu apjomi.

Vecpiebalgas apvienības zemju lielāko daļu aizņem meži, kas sastāda 54.4 % no visām zemēm. Vislielākās mežu platības ir Kaives un Dzērbenes pagastos (67 % un 62 % ). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) sastāda 31%.

Vecpiebalgas puse ir viena no ezeriem bagātākajām Latvijā – ūdeņi aizņem 5,1% no visas novada teritorijas, turklāt ezeriem raksturīgi veidot vairākas savstarpēji saistītas ezeru grupas. Lielākie ezeri Alauksts, Inesis, Zobols, Nedzis  u.c., kā arī nozīmīga ir Lodes-Taurenes ezeru grupa, kas stiepjas 12 km garumā, un Dzērbenes ezeru grupa, no kuriem lielākais un skaistākais ezers ir Juveris.


Vecpiebalgas apvienības pārvaldē ir divas izglītības iestādes – Vecpiebalgas vidusskola, kas piedāvā apgūt arī profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”,  un Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola.

Pirmsskolas izglītības programma tiek realizēta četros pagastos  – Dzērbenē, Inešos,Taurenē  un Vecpiebalgā.

Atpūtas, izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas nodrošina 5 kultūras iestādes  – Vecpiebalgas kultūras nams, Taurenes kultūras nams, Dzērbenes tautas nams, Kaives tautas nams un Inešu tautas nams, kā arī  5 bibliotēkas, kas atrodas Dzērbenē, Inešos, Kaivē, Taurenē un Vecpiebalgā. Arī sporta dzīve novadā  ir ar stiprām tradīcijām – regulāri notiek dažādi sporta pasākumi gan vietējā, gan plašāka mērogā. Interesentiem ir iespēja trenēties BMX sporta veidā izveidotajā BMX trasē, volejbolā, biatlonā, darboties šautriņu mešanas klubā „Vecpiebalga”,  apmeklēt trenažieru zāli Vecpiebalgā, kā arī piedalīties citās sportiskās aktivitātēs.

Jauniešu kopā pulcē jaunatnes iniciatīvu centrs „Balgas strops” Vecpiebalgā un Dzērbenes bērnu un jauniešu centrs.

Vecpiebalgas apvienībā ietilpstošo pagastu teritorijā ir daudz vērtīgu un savdabīgu kultūrvēsturisku objektu, kas ir nozīmīgi kultūras tūrisma attīstībai – baznīcas, pilskalni, arheoloģiskie objekti, muzeji, muižas, kā arī bagāts un unikāls nemateriālās kultūras mantojums. Ik gadu vasarā – jūlija nogalē –  ikviens ir laipni aicināts uz saiešanu slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”, lai izbaudītu gan kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu, gan iepazītu mūsu novadu.

LAIPNI LŪDZAM VECPIEBALGAS PUSĒ!

Back to top button