Izglītība

VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ TIEK VEIKTI VĒRIENĪGI REMONTDARBI

Vecpiebalgas vidusskolā tiek īstenots investīciju projekts “Vecpiebalgas vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana”. Projekta gaitā tiek veikta Vecpiebalgas vidusskolas jaunā korpusa 1. stāva – gaiteņu, sākumskolas 1.-3. klašu telpu, metodisko kabinetu, sporta zāles ģērbtuvju un dušas telpu – renovācija. Pēc vērienīgajiem remontdarbiem tiks pilnveidota materiāli tehniskā bāze, iegādājoties nepieciešamās mēbeles, mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Lai projektu īstenotu, ņemts aizņēmums Valsts kasē. Projekta kopējās izmaksas ir 218 104,49 eiro, no kuriem aizņēmums – 196 294,04 eiro un pašvaldības līdzfinansējums – 21 810,45 eiro. Pārbūves darbus veic SIA ROYAL BŪVE.
Skolas direktore Ilona Strelkova par uzsākto projektu stāsta: „Šobrīd sākumskolas klašu telpas atrodas izglītības iestādes vecajā korpusā, kas tikai daļēji atbilst Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumiem Nr. 747 par valsts pamatizglītības standartu un 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr. 610 par higiēnas prasībām izglītības iestādēm: tumšas un lielajam izglītojamo skaitam (vidēji 20 klasē) pašauras telpas, ierobežota vēdināšana, apgrūtināta kvalitatīva kompetencēs balstīta mācību satura īstenošana (telpas nav viegli pielāgot dažādām mācību darba formām). 2020./2021. mācību gadā attālinātā mācību procesa laikā lielākais izaicinājums bija izglītojamo distancēšanās mācību klasēs un klašu plūsmas nodrošināšana koplietošanas telpās (piemēram, gaiteņos, sporta ģērbtuvēs, dušas telpās), kā arī telpu vēdināšana. 1.-3.klašu izglītojamo vecāki jau gadiem vecāku sapulcēs un aptaujās izteikuši lūgumu – domāt par plašākām mācību un atpūtas telpām. Tāpēc jaunā korpusa 1.stāvs tiks veidots par sākumskolas bloku (mācību telpas 1.-3.klašu izglītojamajiem, logopēda kabinets un skolotāja palīgu kabinets), savukārt sporta zāles galā tiks izveidots mūsdienīgs kabinets sporta skolotājiem un inventāra noliktava, savukārt izglītojamajiem – trešā ģērbtuve.”
Remontdarbus plānots pabeigt līdz aprīlim. Mācību procesu tas neskars, jo tiks izmantotas citas telpas. Aicinām būt saprotošiem, jo pēc būvdarbu pabeigšanas mūsu audzēkņiem būs jaunas un modernas telpas mācību apguvei.

Saistītie raksti

Back to top button