Izsoles

Zemes nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma „Zvigzdupes krejotava” Vecpiebalgas pagastā zemes vienībai

2020.gada 12.jūnijā plkst. 9:30 Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, notiks zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam „Zvigzdupes krejotava” Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 4292 006 0075, zemes vienības kadastra apzīmējums 4292 006 0075, platība 0.46 ha.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs –28.00 EUR (bez PVN) gadā, izsoles solis – 1.00 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2020.gada 12.jūnija plkst. 8:50. Pieteikumi iesniedzami Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai elektroniski vecpiebalga@vecpiebalga.lv.
Informācija www.vecpiebalga.lv , tālr. 26115317 – Daina Slaidiņa

Saistītie raksti

Back to top button